• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Uspostava i zamjena zemljišne knjige za k.o. Orašje I i k.o. Orašje II

  17.10.2016.

  Općinski sud u Orašju-Zemljišnoknjižni ured obavještava sve građane općine Orašje koji polažu pravo na nekretninama upisanim u k.o. Orašje I i k.o. Orašje II da se u okviru Projekta sustavnog ažuriranja podataka za pomenute katastarske općine vrši uspostava i zamjena zemljišne knjige. 

   

  Sukladno navedenom, pozivaju se svi zainteresirani građani da prijave svoja prava i BESPLATNO riješe svoje imovinsko-pravne odnose.

   

   Detaljnije o ovom u PRILOGU.

  728 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Oglas o najavi uspostave
 • Zemljišne knjige

  02.09.2010.

  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Zemljišna knjiga i izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

  Upis u zemljišne knjige. Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnoj kancelariji predati prijedlog (zahtjev) za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).

  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u sudu ili kod notara.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:

  1. Posjedovni list i kopiju plana (ove dokumente možete dobiti u Katastru, odnosno u šalter sali Općine Orašje, ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i moraju biti u originalu)

  2. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama-original ili ovjerena kopija)

  3. Rješenje o upotrebi objekta ili uvjerenje da je objekat sagrađen prije 1976. godine - ukoliko je isti uplanjen ( ove dokumente možete dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje -original ili ovjerena kopija)

  4. Uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotrebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu ( ovo uvjerenje možete dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje )

   

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu :

  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  1 zahtjev,

  2 ugovor uz dokaz o reguliranom porezu na promet

  3 taksa u iznosu od 50 KM

  Dioba nekretnina :

  1 zahtjev,

  2 ugovor o diobi ili pravosnažno sudsko rješenje,

  3 taksa u iznosu od 50 KM

  Ugovor o doživotnom izdržavanju :

  1 zahtjev,

  2 ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet,

  3 izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,

  4 taksa u iznosu od 50 KM

  Hipoteka :

  1 zahtjev,

  2 pravosnažno sudsko rješenje,

  3 taksa u iznosu od 0,1 % vrijednosti hipoteke + 50 KM

  Upis zabilježbe :

  1 zahtjev,

  2 isprava koja je osnov za upis zabilježbe,

  3 taksa u iznosu od 50 KM

  Brisanje hipoteke :

  1 zahtjev,

  2 pravosnažno sudsko rješenje, odnosno Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora,

  3 taksa u iznosu od 30 KM

  Brisanje doživotnog prava uživanja :

  1 zahtjev,

  2 izvod iz matične knjige umrlih za osobu koja je upisana sa pravom doživotnog uživanja

  3 taksa u iznosu od 30 KM

  Zemljišnoknjižni izvadak

  1 taksa - 10 KM,

  Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.).

  Uvjerenja ili potvrde :

  1 zahtjev,

  2 taksa u iznosu od 10 KM

   

  Šta je zemljišna knjiga i od čega se sastoji ?

  ZEMLJIŠNA KNJIGA je službeni registar stvarnih prava na nekretninama i drugih prava.

  Zemljišna knjiga u bosansko-hercegovačkom pravnom sistemu, dakle, označava evidenciju vođenu elektronskom i ručnom obradom podataka o pravnom stanju nekretnina mjerodavnim za pravni promet. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su Općinski sudovi.

  Zemljišna knjiga se sastoji od :

  1. glavne zemljišne knjige

  2. zbirke isprava

  3. pomoćnih registara.

  Glavna zemljišna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. Glavna zemljišna knjiga se vodi za jednu katastarsku općinu.

  Zemljišnoknjižni ured ovog suda vodi evidenciju o sljedećim katastarskim općinama sa područja Općine Orašje: Donja Mahala, Matići, Oštra Luka, Bok, Orašje, Vidovice, Tolisa, Kostrč, Kopanice i Domaljevac a za izdvojenu organizacionu jedinicu zemljišno knjižnog ureda ovog suda u Odžaku, slijedeće katastarske općine : Odžak, Ada, Novo Selo, Gornja Dubica, Donja Dubica, Novi Grad, Posavska Mahala, Donji Svilaj, Mala Brusnica, Vrbovac, Potočani i Prud.

  Za jedan zemljišnoknjižni sud vodi se jedinstvena zbirka isprava, koja se sastoji od izvornika, otprava izvornika ili ovjerenih prijepisa isprava na osnovu kojih je izvršen upis u zemljišnu knjigu. Zbirka isprava se čuva trajno i odvojeno od glavne knjige.

  Pomoćni registri su registar vlasnika, registar parcela i dnevnik.

   

  Kako izgleda postupak upisa u zemljišnu knjigu ?

  Prema aktuelnom Zakonu o zemljišnim knjigama postupak upisa u zemljišnu knjigu se pokreće

  podnošenjem zahtjeva za upis, jer vlasništvo i druga prava na nekretninama nastaju tek sa upisom u zemljišnu knjigu.

  Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti dokaznu dokumentaciju na kojoj se zahtjev temelji.

  To mogu biti: notarski obrađeni ugovori, ovjerene kopija sudske odluke koja je osnov za upis,

  te drugi dokumenti potrebni za upis određeni zakonom.

  Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sudsku taksu, koja je različita u donosu na pojedine zahtjeve.

  Tako da taksa za ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o diobi,

  ugovor o zamjeni iznosi 50 KM; ugovor o kupoprodaji 50 KM;

  taksa na zahtjev za provođenje sudske odluke iznosi 20 KM;

  taksa za uvjerenje iznosi 10 KM na zahtjev i 10 KM na uvjerenje;

  taksa za zemljišnoknjižni izvadak iznosi 10 KM.

   

  Kome su dostupni podaci upisani u zemljišnim knjigama ?

  Zemljišna knjiga je javna knjiga i podaci koji se nalaze u zemljišnoj knjizi dostupni su svim zainteresovanim licima.

  Jedan od najčešćih zahtjeva upućen prema zk uredima je izrada zemljišnoknjižnog izvadka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnine, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sječe šuma, i sl.

  Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna za koju katastarsku česticu traži podatke, te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica. Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće pronaći te podatke.

  To stranka može pročitati s nekog već poznatog pohranjenog dokumenta koji ima kod kuće (stari zk izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.).

  Ako takvog dokumenta nema, onda je potrebno potražiti pomoć katastra koji vode evidenciju o novom premjeru i u mogućnosti su da izrade identifikaciju parcele, koja nam jasno pokazuje kojoj kč. novog premjera odgovara kč. starog premjera. Ako se radi o nekoj kč. koja je preuzeta u elektronsku bazu podataka zemljišnoknjižni izvadak se može odmah dobiti.

  Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na stanu, onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasno vidi kad je stranka podnijela zahtjev za upis vlasništva.

  1313 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1