• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Poziv za izražavanje interesa, odabir privremenih asistenata

  19.12.2019.
  Poziv za izražavanje interesa za odabir novih privremenih asistenata koji će raditi na poslovima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Orašju 

  Za više detalja otvorite link sa desne strane

  Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

  22.11.2018.
  704 PREGLEDA

  Poziv za izražavanje interesa

  23.08.2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Broj: 07-49-380/18

  Datum: 23.08.2018. godine

   

   

   

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

   

  Kredit br. IDA 5188-BA

  Projekt ID#  P128950

  Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

   

  Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto: 

   

  -          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

   

  ·         U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured - u Izdvojenoj organizacijskoj jedinici u Odžaku – 3 (tri) izvršioca,

  ·         U Općinskom sudu u Cazinu – 2 (dva) izvršioca,

  ·         U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši – 1 (jedan) izvršioc.

   

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

   

  Opis radnog zadatka:

  Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

  Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
  • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

   

  Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

  Očekivani početak rada u navedenim općinskim sudovima je oktobar 2018.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

   

  Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

   

  Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

   

  ·         Za Općinski sud u Orašju, Zemljišnoknjižni ured - Izdvojenu organizacijsku jedinicu u Odžaku  prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, Ul. JUG I, Zaobilaznica b.b., 76 270 ORAŠJE;

  ·         Za Općinski sud u Cazinu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U CAZINU, Ul. Dr. Irfana Ljubljankića 12, Cazin 77 220;

  ·         Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, Ul. Maršala Tita br. 15, 77 230 Velika Kladuša.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

   

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

  568 PREGLEDA

  Objavljene pozicije

  15.09.2010.
  U općinskom sudu u Orašju trenutno nema objavljenih pozicija.
  553 PREGLEDA
  • 1 - 4 / 4
  • 1