Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Orašju

Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

06.09.2010.

Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

Sva gospodarska društva su dužna u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Statut društva koji je potvrđen od strane notara.

Sva gospodarska društva dužna su u roku od 30 dana prijaviti sudskom registru sve promjene koje su nastale za subjekt upisa.

Osnivanje društva ograničene odgovornosti

Za osnivanje društva ograničene odgovornosti za upis u sudski registar potrebno je dostaviti slijedeće:

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac      prijave se može dobiti u sudu).

* Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa  (u ovaj obrazac  se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

* Osnivački akt društva  (Odluka o osnivanju ako jedna osoba osniva društvo, a ako 2 ili više osoba osniva društvo onda Ugovor o osnivanju, notarski obrađen).

* Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu.

* Ako se u kapital društva unose stvari i prava dostaviti nalaz ovlaštenog sudskog vještaka određene struke, ovisno o tome o kakvim se stvarima radi.
- Ako se unose nekretnine u temeljni kapital potrebno dostaviti izvod iz zemljišnih knjiga
- Ako se unose vozila u temeljni kapital dostaviti ovjerene fotokopije prometnih dozvola.
- Za ostale stvari dostaviti, ako se vode, izvode iz odgovarajućih registara

* Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom.
Za osnivača/osnivače društva ograničene odgovornosti:
- Fizičke osobe:  - za državljane BiH – fotokopija osobne iskaznice,
                      - uvjerenje o prebivalištu u BiH (ne starije od 30 dana),
                      - za strane državljane – fotokopija putovnice sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
- Pravne osobe   - izvod iz registra kod kojeg je registrirano pravno lice, sa prijevodom  od strane ovlaštenog sudskog tumača.

* Za podnositelja prijave:
-  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.

* Za direktora društva:
-  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.
- Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 450,00 KM (prijava i osnivanje), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

- Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 300,00 KM, ukoliko društvo želi registrirati vanjskotrgovinske djelatnosti, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

- Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 100,00 KM, na transakcijski račun kantona.
- Troškovi  objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 150 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

Prijavu za upis u sudski registar podnositi samo na NOVIM OBRASCIMA propisanim u  Pravilniku o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju subjekata u BiH (Sl.novine F BiH 42/07).

Po prijemu prijave odmah se obavezno provjerava:
- identitet podnositelja prijave
- isključivost firme subjekta registracije
- uplata takse

Podnositelj prijave može biti:
- osnivač
- osoba ovlaštena osnivačkim aktom
- osoba ovlaštena generalnom ili specijalnom punomoći
- na osnovu drugog pravnog posla

Podnositelju prijave sud provjerava identitet u momentu prijema prijave na osnovu:
- osobne iskaznice
- putne isprave
- odgovarajućom prijavom nadležnih organa unutarnjih poslova

Upis promjene podataka od značaja za pravni promet

Promjena firme

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

* Odluka o promjeni firme društva, notarski obrađen.

* Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

* Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

* Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Služenih novina F BiH.

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

Promjena sjedišta subjekta upisa

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

* Odluka o promjeni sjedišta društva, notarski obrađena.

* Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od  200,00 KM (prijava i promjena podataka), uplatom na transakciji račun kantona u svrhu sudske takse.

* Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

* Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa.

Promjena djelatnosti

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

* Odluka o promjeni djelatnosti društva, notarski obrađena.

* Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

* Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

* Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun Službenih novinama F BiH

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

Promjena osoba ovlaštenih za zastupanje

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

* Odluka nadležnog organa subjekta upisa kojim se jedna osoba razrješava, a druga ovlašćuje za zastupanje subjekta upisa.

* Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazac se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

* Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

* Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

* Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za odgovornu i pravnu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

* Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

Promjena osnivača odnosno članova društva

* Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

* Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

* Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

* Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

* Odluka ili ugovor o pristupanju novog člana ili ugovor o prijenosu udjela

* Za novog člana društva uvjerenje o nadležne porezne uprave o stanju obaveza po osnovu direktnih poreza

* Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

* Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

NAPOMENA: Sud može radi utvrđenja činjenica tražiti od podnositelja prijave dopunu prijava dostavom drugim dokumenata i isprava, kako bi se mogao izvršiti upis koji se traži prijavom, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?