Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Općinski sud u Orašju

Javni oglas za prodaju stalnih sredstava

21.08.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

POSAVSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

Broj: 025-0-Su-19-000 157

Dana, 21.08.2019. godine

 

Na temelju točke II. Odluke o prodaji stalnih sredstava Općinskog suda u Orašju br. 025-0-Su-19-000 157 od 19.08.2019. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava Općinskog suda u Orašju imenovano Rješenjem  broj: 025-0-Su-19- 000 157 od 20.08.2019. godine objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju stalnih sredstava

 

1.        Predmet prodaje

 

Putnički automobil marke „Volkswagen“, tip Golf

Godina proizvodnje: 1998.

Broj šasije: WVWZZZ1JZXW096223

Snaga motora: 74 kW

Zapremina motora: 1595 ccm3

Vrsta goriva: benzin

Stanje: ispravno

Pređena kilometraža: 472.318  km

Vozilo ne registrirano, odjava 17.04.2019. godine

Početna cijena: 1.000,00 KM

 

2.      Pravo učešća

 

2.1. Vozilo se prodaje ponuditelju koji dostavi i uplati najveću cijenu.

 

2.2. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene stalnog sredstva iz točke I. za koje se nadmeću na blagajni Općinskog suda u Orašju, Novo Naselje Jug I bb. Sudionicima u postupku prodaje čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena jamčevina će biti vraćena na blagajni jedan sat nakon završetka prodaje, dok će uplaćena jamčevina najpovoljnijem ponuditelju biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene.

 

3.      Dostava ponuda i pregled vozila

 

3.1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom „PONUDA ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA-SLUŽBENOG VOZILA–NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 05.09.2019. godine do 11,00 sati na protokol Općinskog suda u Orašju.

 

3.2. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

 

3.3. Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se  05.09.2019. godine u prostorijama Općinskog suda u Orašju,  s početkom u 11,30 sati.

 

3.4. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, tj. imaju istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

3.5. Ponuda treba da sadrži:

a) podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona i preslika osobne iskaznice);

b) podatke o pravnoj osobi (preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona).

c) iznos ponude (mora biti iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM);

d) ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

3.6. Vozilo se može pogledati  svakog radnog dana od dana objave ovog Oglasa u vremenu od 09,00 do 14,00 sati na parkingu Općinskog suda u Orašju, Novo Naselje Jug I bb. Sve informacije u vezi s prodajom se mogu dobiti svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 14,00 sati na broj telefona 031/716-800, kontakt osoba: Martin Vukić.

 

3.7. Prodaja vozila se vrši po principu „viđeno-kupljeno“ i bez mogućnosti naknadnih pregovora, priziva i reklamacija, koje se neće razmatrati.

 

4.      Obveze kupca:

 

4.1. Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora.

 

4.2. Troškove prijenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

4.3. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena jamčevina mu se neće vratiti, a Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava Općinskog suda u Orašju, zadržava  pravo dodijeliti ugovor prvom slijedećem ponuditelju.

 

5.      Objava oglasa:

 

5.1. Ovaj oglas će biti objavljen na službenoj internet stranici Općinskog suda u Orašju, na  oglasnim pločama Općinskog suda u Orašju, te na oglasnim pločama Vlade Županije Posavske, općine Orašje, općine Domaljevac-Šamac i općine Odžak.

 

                                         

                                                                                                      Predsjednik povjerenstva

                                                                                                                 Martin Vukić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh