• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o zaključenju stečajnog postupka

  10.11.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 St 054812 22 St

  Orašje, 26.09.2022. godine

   

  Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Marko Lukač, u stečajnom postupku nad pravnom osobom „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju, Ul. Redže Porobića b.b., dana 26.09.2022. godine donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

  I Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju, Ul. Redže Porobića b.b., matični broj 1-1267, jedinstveni identifikacijski broj: 4254063200006, jer stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  II Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i povjeritelji da će pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka početi proizvoditi pravne posljedice u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovoga rješenja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

   

  III Nalaže se Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Orašju da nakon pravomoćnosti ovoga rješenja briše stečajnog dužnika iz registra.

   

  IV Ovo rješenje bit će objavljeno na oglasnoj ploči suda, web stranici suda – elektronskoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Rješenjem ovoga suda broj 25 0 St 054812 22 St od 21.04.2022. godine otvoren je stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak, Ulica Redže Porobića b.b. Istim rješenjem je za stečajnog upravitelja imenovan Besim Hamidović iz Sarajeva, Osik do 7, Ilidža, a samo rješenje je, između ostalog, u smislu članka 107. stavak 1. Zakona o stečaju („Službene novine Federacije BiH“ br. 53/21) objavljeno u „Službenim novinama F BiH“ br. 34/22 od 06.05.2022. godine.

   

  Svoja potraživanja kao stečajni vjerovnici prijavili su: općina Odžak na iznos od 22.975,82 KM i Senad Subašić, Ulica Atifa Šapčanina br. 10 na iznos od 18.774,13 KM.

   

  Stečajni upravitelj Besim Hamidović je sudu dostavio izvještaj o ekonomsko-financijskom stanju stečajnog dužnika i uzrocima takvog stanja na dan otvaranja stečajnog postupka, u kojem je naveo i pregled imovine stečajnog dužnika, pregled obaveza stečajnog dužnika i listu povjeritelja stečajnog dužnika.

   

  Iz spomenutog izvještaja stečajnog upravitelja proizlazi da je isti izvršio uvid u poslovne knjige stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka, da je izvršio lični uvid u imovinsko stanje stečajnog dužnika, u knjigovodstvene dokumentacije iskazane do dana otvaranja stečajnog postupka i uvid u inventurne liste na dan otvaranja stečajnog postupka. U svojem izvještaju stečajni upravitelj navodi da stvarno stanje gotovog novca na žiroračunu stečajnog dužnika je 0,00 KM, da je stvarno stanje gotovog novca u blagajni 0,00 KM, da stvarno stanje potraživanja po poslovnim transakcijama iznosi 0,00 KM, da stvarno stanje po financijskim transakcijama stečajnog dužnika iznosi 0,00 KM, da je stvarno stanje udjela u drugim pravnim osobama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje materijala na zalihama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje roba na zalihama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje alata i inventara na zalihama te nematerijalne imovine jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje ostale pokretne imovine jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje nepokretne imovine jednako 0,00 KM, da su svoja potraživanja u zakonskom roku prijavili Općina Odžak na iznos od 22.975,92 KM i Senad Subašić iz Odžaka na iznos od 18.774,13 KM, da je stečajni dužnik prestao obavljati privrednu djelatnost zbog kojeg je osnovan i registriran dana 31.12.2012. godine, da je stečajni dužnik ostvario gubitak do otvaranja stečajnog postupka u visini od 41.750,05 KM, da stečajni dužnik nije sačuvao imovinu za obavljanje osnovne djelatnosti, da na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik nema prijavljenih uposlenika, niti uposlenika angažiranih po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima niti po ugovoru o djelu. Stečajni upravitelj je uzroke ovakvog ekonomskog stanja stečajnog dužnika našao u gubitku tržišta zbog specifične tržišne pozicije jer se bavio prodajom i pružanjem usluga i proizvoda od kamena, granita i mramora, zbog nepoznavanja propisa iz oblasti porezne politike i zbog gubljenja ekonomskog interesa za nastavak poslovanja osnivača i vlasnika kapitala a zbog konstantnih gubitaka u poslovanju, da u postojećem ekonomskom stanju, privrednom okruženju i financijskoj situaciji u kojoj se nalazi stečajni dužnik nije u stanju nastaviti poslovanje u potpunosti niti djelomično, da ne postoji mogućnost reorganizacije u postojećim uslovima pa samim time da nema posljedica po namirenje stečajnih povjerilaca. Na kraju svojeg izvještaja stečajni upravitelj tvrdi da stečajni dužnik nema stečajne mase te da predlaže da se stečajni postupak zaključi zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  Na ispitnom ročištu održanom dana 05.07.2022. godine stečajni upravitelj je prihvatio navedena potraživanja općine Odžak i Senada Subašića iz Odžaka, pri čemu je potraživanje općine razvrstano u opći isplatni red, a potraživanje Senada Subašića u viši isplatni red.

   

  Na izvještajnom ročištu održanom dana 05.07.2022. godine stečajni upravitelj je iznio elemente svojeg izvještaja o ekonomsko - financijskom stanju stečajnog dužnika i uzrocima stanja na dan otvaranja stečajnog postupka 31.03.2022. godine, te je predložio da ovaj sud donese rješenje kojim se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika zaključuje zbog nedostatka stečajne mase. Istovremeno je stečajni upravitelj naveo da se stečajni postupak neće zaključiti ako zainteresirano lice, u smislu članka 196. Zakona o stečaju, predujmi dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  Imajući u vidu sve navedeno, a posebno cijeneći izvještaj stečajnog upravitelja o ekonomsko-financijskog stanju stečajnog dužnika, ovaj sud je zaključio da stečajni dužnik nema imovine iz koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka.

   

  Člankom 196. stavak 1. Zakona o stečaju je propisano da će stečajni sudac zaključiti postupak ako se nakon otvaranja stečajnog postupka ispostavi da stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka. Stavkom 4. istog članka je propisano da će se prije donošenja rješenja o zaključenju stečajnog postupka o prijedlogu izjasniti skupština povjeritelja ili odbor povjeritelja ukoliko je isti izabran i stečajni upravitelj i da se to izjašnjenje može dati i na izvještajnom ročištu.

   

  Očitujući se o navedenom prijedlogu za zaključenje stečajnog postupka općinski pravobranitelj općine Odžak je izjavio da nema primjedbi na rad stečajnog upravitelja, da se ne protivi izvještaju stečajnog upravitelja i da ga u cijelosti prihvaća te da je suglasan sa prijedlogom da se stečajni postupak zaključi.

   

  Imajući u vidu navedeno, sud je u smislu članka 196. stavak 1., 2. i 3. a u svezi s člankom 102. stavak 7. Zakona o stečaju javnim pozivom od 12.07.2022. godine pozvao povjeritelje i zainteresirane osobe da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja tog poziva uplate predujam za nastavak stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 KM. Istim javnim pozivom su povjeritelji i zainteresirane osobe upozorene da će, u slučaju ne uplate predujma, stečajni sudac zaključiti stečajni postupak.

   

  Navedeni javni poziv je objavljen dana 17.08.2022. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 65/22 na stranici 9 oglasnog dijela.

   

  Kako prema podacima iz ovoga spisa nitko od povjeritelja i zainteresiranih osoba nije predujmio navedeni iznos od 5.000,00 KM za nastavak ovog stečajnog postupka, to je sud sukladno članku 196. stavak 1. Zakona o stečaju odlučio zaključiti stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju.

   

  Odluka iz točke II izreke ovoga rješenja o početku nastupanja pravnih posljedica rješenja o zaključenju stečajnog postupka temelji se na članku 204. stavak 2. Zakona o stečaju, a odluka iz točke III ovoga rješenja o brisanju stečajnog dužnika iz registra se temelji na stavku 5. istog članka.

   

                          

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU:                                       

  Protiv ovog rješenja može izjaviti žalba     

  Kantonalnom sudu u Odžaku u roku od                                      Stečajni sudac

  8 (osam) dana od dana objavljivanja rješenja                              Marko Lukač

  u „Službenim novinama F BiH“.

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  13 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o zaključenju stečajnog postupka

  10.11.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 St 054812 22 St

  Orašje, 26.09.2022. godine

   

  Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Marko Lukač, u stečajnom postupku nad pravnom osobom „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju, Ul. Redže Porobića b.b., dana 26.09.2022. godine donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

  I Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju, Ul. Redže Porobića b.b., matični broj 1-1267, jedinstveni identifikacijski broj: 4254063200006, jer stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  II Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i povjeritelji da će pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka početi proizvoditi pravne posljedice u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovoga rješenja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

   

  III Nalaže se Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Orašju da nakon pravomoćnosti ovoga rješenja briše stečajnog dužnika iz registra.

   

  IV Ovo rješenje bit će objavljeno na oglasnoj ploči suda, web stranici suda – elektronskoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Rješenjem ovoga suda broj 25 0 St 054812 22 St od 21.04.2022. godine otvoren je stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak, Ulica Redže Porobića b.b. Istim rješenjem je za stečajnog upravitelja imenovan Besim Hamidović iz Sarajeva, Osik do 7, Ilidža, a samo rješenje je, između ostalog, u smislu članka 107. stavak 1. Zakona o stečaju („Službene novine Federacije BiH“ br. 53/21) objavljeno u „Službenim novinama F BiH“ br. 34/22 od 06.05.2022. godine.

   

  Svoja potraživanja kao stečajni vjerovnici prijavili su: općina Odžak na iznos od 22.975,82 KM i Senad Subašić, Ulica Atifa Šapčanina br. 10 na iznos od 18.774,13 KM.

   

  Stečajni upravitelj Besim Hamidović je sudu dostavio izvještaj o ekonomsko-financijskom stanju stečajnog dužnika i uzrocima takvog stanja na dan otvaranja stečajnog postupka, u kojem je naveo i pregled imovine stečajnog dužnika, pregled obaveza stečajnog dužnika i listu povjeritelja stečajnog dužnika.

   

  Iz spomenutog izvještaja stečajnog upravitelja proizlazi da je isti izvršio uvid u poslovne knjige stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka, da je izvršio lični uvid u imovinsko stanje stečajnog dužnika, u knjigovodstvene dokumentacije iskazane do dana otvaranja stečajnog postupka i uvid u inventurne liste na dan otvaranja stečajnog postupka. U svojem izvještaju stečajni upravitelj navodi da stvarno stanje gotovog novca na žiroračunu stečajnog dužnika je 0,00 KM, da je stvarno stanje gotovog novca u blagajni 0,00 KM, da stvarno stanje potraživanja po poslovnim transakcijama iznosi 0,00 KM, da stvarno stanje po financijskim transakcijama stečajnog dužnika iznosi 0,00 KM, da je stvarno stanje udjela u drugim pravnim osobama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje materijala na zalihama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje roba na zalihama jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje alata i inventara na zalihama te nematerijalne imovine jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje ostale pokretne imovine jednako 0,00 KM, da je stvarno stanje nepokretne imovine jednako 0,00 KM, da su svoja potraživanja u zakonskom roku prijavili Općina Odžak na iznos od 22.975,92 KM i Senad Subašić iz Odžaka na iznos od 18.774,13 KM, da je stečajni dužnik prestao obavljati privrednu djelatnost zbog kojeg je osnovan i registriran dana 31.12.2012. godine, da je stečajni dužnik ostvario gubitak do otvaranja stečajnog postupka u visini od 41.750,05 KM, da stečajni dužnik nije sačuvao imovinu za obavljanje osnovne djelatnosti, da na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik nema prijavljenih uposlenika, niti uposlenika angažiranih po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima niti po ugovoru o djelu. Stečajni upravitelj je uzroke ovakvog ekonomskog stanja stečajnog dužnika našao u gubitku tržišta zbog specifične tržišne pozicije jer se bavio prodajom i pružanjem usluga i proizvoda od kamena, granita i mramora, zbog nepoznavanja propisa iz oblasti porezne politike i zbog gubljenja ekonomskog interesa za nastavak poslovanja osnivača i vlasnika kapitala a zbog konstantnih gubitaka u poslovanju, da u postojećem ekonomskom stanju, privrednom okruženju i financijskoj situaciji u kojoj se nalazi stečajni dužnik nije u stanju nastaviti poslovanje u potpunosti niti djelomično, da ne postoji mogućnost reorganizacije u postojećim uslovima pa samim time da nema posljedica po namirenje stečajnih povjerilaca. Na kraju svojeg izvještaja stečajni upravitelj tvrdi da stečajni dužnik nema stečajne mase te da predlaže da se stečajni postupak zaključi zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  Na ispitnom ročištu održanom dana 05.07.2022. godine stečajni upravitelj je prihvatio navedena potraživanja općine Odžak i Senada Subašića iz Odžaka, pri čemu je potraživanje općine razvrstano u opći isplatni red, a potraživanje Senada Subašića u viši isplatni red.

   

  Na izvještajnom ročištu održanom dana 05.07.2022. godine stečajni upravitelj je iznio elemente svojeg izvještaja o ekonomsko - financijskom stanju stečajnog dužnika i uzrocima stanja na dan otvaranja stečajnog postupka 31.03.2022. godine, te je predložio da ovaj sud donese rješenje kojim se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika zaključuje zbog nedostatka stečajne mase. Istovremeno je stečajni upravitelj naveo da se stečajni postupak neće zaključiti ako zainteresirano lice, u smislu članka 196. Zakona o stečaju, predujmi dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za pokriće troškova stečajnog postupka.

   

  Imajući u vidu sve navedeno, a posebno cijeneći izvještaj stečajnog upravitelja o ekonomsko-financijskog stanju stečajnog dužnika, ovaj sud je zaključio da stečajni dužnik nema imovine iz koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka.

   

  Člankom 196. stavak 1. Zakona o stečaju je propisano da će stečajni sudac zaključiti postupak ako se nakon otvaranja stečajnog postupka ispostavi da stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka. Stavkom 4. istog članka je propisano da će se prije donošenja rješenja o zaključenju stečajnog postupka o prijedlogu izjasniti skupština povjeritelja ili odbor povjeritelja ukoliko je isti izabran i stečajni upravitelj i da se to izjašnjenje može dati i na izvještajnom ročištu.

   

  Očitujući se o navedenom prijedlogu za zaključenje stečajnog postupka općinski pravobranitelj općine Odžak je izjavio da nema primjedbi na rad stečajnog upravitelja, da se ne protivi izvještaju stečajnog upravitelja i da ga u cijelosti prihvaća te da je suglasan sa prijedlogom da se stečajni postupak zaključi.

   

  Imajući u vidu navedeno, sud je u smislu članka 196. stavak 1., 2. i 3. a u svezi s člankom 102. stavak 7. Zakona o stečaju javnim pozivom od 12.07.2022. godine pozvao povjeritelje i zainteresirane osobe da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja tog poziva uplate predujam za nastavak stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 KM. Istim javnim pozivom su povjeritelji i zainteresirane osobe upozorene da će, u slučaju ne uplate predujma, stečajni sudac zaključiti stečajni postupak.

   

  Navedeni javni poziv je objavljen dana 17.08.2022. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 65/22 na stranici 9 oglasnog dijela.

   

  Kako prema podacima iz ovoga spisa nitko od povjeritelja i zainteresiranih osoba nije predujmio navedeni iznos od 5.000,00 KM za nastavak ovog stečajnog postupka, to je sud sukladno članku 196. stavak 1. Zakona o stečaju odlučio zaključiti stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika „POSAVINA GRANIT“ d.o.o. Odžak u stečaju.

   

  Odluka iz točke II izreke ovoga rješenja o početku nastupanja pravnih posljedica rješenja o zaključenju stečajnog postupka temelji se na članku 204. stavak 2. Zakona o stečaju, a odluka iz točke III ovoga rješenja o brisanju stečajnog dužnika iz registra se temelji na stavku 5. istog članka.

   

                          

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU:                                       

  Protiv ovog rješenja može izjaviti žalba     

  Kantonalnom sudu u Odžaku u roku od                                      Stečajni sudac

  8 (osam) dana od dana objavljivanja rješenja                              Marko Lukač

  u „Službenim novinama F BiH“.