• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o otvaranju likvidacijskog postupka „MMAS“ d.o.o.

  01.08.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 L 058285 23 L

  Orašje, 25.07.2023. godine

   

  Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Marko Lukač, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom „MMAS“ d.o.o. za promet i usluge, Donji Svilaj b.b., općina Odžak, na ročištu održanom dana 25.07.2023. godine, donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

  1.     Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom „MMAS“ d.o.o. za promet i usluge Donji Svilaj b.b., općina Odžak, matični broj subjekta: 1-484, ID: 4254037540001.

  2.     Za likvidatora se imenuje Snježana Grgić iz Posavske Mahale kbr. 94, općina Odžak.

  3.     Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe.

  4.     Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“ Sarajevo prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

  5.     Rješenje će se dostaviti Općinskom sudu u Orašju, Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta: 1-484, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.

  6.     Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“ Sarajevo.

  7.     Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.  

   

                                                                                               

  NAPOMENA:                                                                                              Likvidacijski sudac

  Ovo rješenje je pravomoćno dana 25.07.2023. godine                                      Marko Lukač     

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  17 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o otvaranju likvidacijskog postupka „MMAS“ d.o.o.

  01.08.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 L 058285 23 L

  Orašje, 25.07.2023. godine

   

  Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Marko Lukač, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom „MMAS“ d.o.o. za promet i usluge, Donji Svilaj b.b., općina Odžak, na ročištu održanom dana 25.07.2023. godine, donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

  1.     Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom „MMAS“ d.o.o. za promet i usluge Donji Svilaj b.b., općina Odžak, matični broj subjekta: 1-484, ID: 4254037540001.

  2.     Za likvidatora se imenuje Snježana Grgić iz Posavske Mahale kbr. 94, općina Odžak.

  3.     Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe.

  4.     Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“ Sarajevo prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

  5.     Rješenje će se dostaviti Općinskom sudu u Orašju, Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta: 1-484, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.

  6.     Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u „Službenim novinama Federacije BiH“ Sarajevo.

  7.     Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.  

   

                                                                                               

  NAPOMENA:                                                                                              Likvidacijski sudac

  Ovo rješenje je pravomoćno dana 25.07.2023. godine                                      Marko Lukač